Friday, April 29, 2016

Mountain Rescue - 2701 E Squaw Peak Dr Phoenix, AZ 85016 - Piestewa Peak

Mountain rescue reported at Piestewa Peak at 2701 East Squaw Peak Drive in Phoenix, Arizona.

Units responding, staged or on scene include: E8+ E17+ E45+ C957N C957S LT12 BC1 BC2 SDC PARK00 S8 S12.