Tuesday, November 5, 2013

Hazardous Situation - 4700 W Sweet Iron Pass Phoenix, AZ 85083

Hazardous situation reported in the 4700 block of West Sweet Iron Pass in Phoenix, Arizona.

Units responding: E930+(48) C957N BC2 HM157.